Javni konkursi za izbor direktora JKP „Timok održavanje“ i JKSP „Zaječar“

Grad Zaječar raspisao je javne konkurse za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Timok održavanje“ i Javnog komunalno-stambenog preduzeća „Zaječar“ .

Uslovi za imenovanje direktora su: da je učesnik konkursa punoletan i poslovno sposoban, da je državljanin Republike Srbije, da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akedemskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama, zatim da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje, da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća, da poznaje oblast korporativnog upravljanja, da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova, da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke, da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci, da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to: obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi, obavezno lečenje narkomana, obavezno lečenje alkoholičara, zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

Radni odnos direktor zasniva na određeno vreme koje može da traje do isteka roka na koji je direktor imenovan, odnosno do njegovog razrešenja.

Mandat direktora traje četiri godine.

Rok za podnošеnjе prijava jе 30 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u “Službеnom glasniku Rеpublikе Srbijе “.

Opširnije na linku.