MUP raspisao konkurs: 21 mesto za područje PU Zaječar

Ministarstvo unutrašnjih poslova upisaće u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici ukupno 1400 polaznika na stručno osposobljavanje za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika na radnom mestu policajca (480 polaznika), saobraćajnog policajca (250 polaznika), graničnog policajca (270 polaznika), policajca za rad u zajednici (400 polaznika).

Za područje Policijske uprave u Zaječaru konkurs je raspisan za pet polaznika za radno mesto policajca, za 13 polaznika za radno mesto graničnog policajca i za tri polaznika za radno mesto policajca za rad u zajednici.

Za područje Policijske uprave u Boru konkurs je raspisan za pet polaznika za radno mesto policajca, za 15 polaznika za radno mesto graničnog policajca i za tri polaznika za radno mesto policajca za rad u zajednici.

Pravo učešća na konkursu ima lice koje je državljanin Republike Srbije i ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs. Takođe, potrebno je da ima prijavljeno prebivalište na području organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs, da nema manje od 18, a više od 24 godine starosti do dana zaključenja konkursa, da nema više od 27 godina starosti do dana zaključenja konkursa (za kandidate koji su svršeni studenti Kriminalističko-policijskog univerziteta), da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje, u četvorogodišnjem trajanju, ili da ima završene osnovne strukovne odnosno osnovne akademske studije Kriminalističko- policijskog univerziteta.

Uslov je i da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji, da lice poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti, za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova na radnom mestu u statusu ovlašćenih službenih lica.

Pravo učešća na konkursu ima i lice koje pohađa završnu godinu srednje škole u četvorogodišnjem trajanju, ukoliko uz konkursnu dokumentaciju dostavi potvrdu škole da pohađa završnu godinu srednjeg obrazovanja i vaspitanja, uz obavezu da najkasnije do 15.07.2021. godine, Centru za osnovnu policijsku obuku dostavi overenu fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju i vaspitanju i overenu fotokopiju svedočanstva za četvrti razred srednjeg obrazovanja i vaspitanja.

Pravo učešća na konkursu ima i lice koje ne poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, ukoliko uz konkursnu dokumentaciju dostavi potvrdu da je do dana zaključenja konkursa započelo obuku za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, uz obavezu da do okončanja procesa selekcije, Centru za osnovnu policijsku obuku dostavi overenu fotokopiju vozačke dozvole „B“ kategorije.

Izbor kandidata za polaznike stručnog osposobljavanja sprovodi komisija, koju imenuje ministar unutrašnjih poslova.

Prilikom podnošenja prijave kandidat se obavezno izjašnjava za koja se od ponuđenih radnih mesta prijavljuje na stručno osposobljavanje (policajac / saobraćajni policajac / granični policajac / policajac za rad u zajednici), pri čemu navodi njihov redosled.

Konkurs je raspisan danas i otvoren je do 8. aprila. Prijava na konkurs, sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata.

Prijavni obrazac se može dobiti u policijskoj stanici ili preuzeti sa internet adrese www.copo.edu.rs .