Sednica Skupštine grada u ponedeljak u Domu kulture u Kotlujevcu

Sutra će zasedati odbornici Skupštine grada Zaječara od 10 sati.

Među najvažnijim tačkama dnevnog reda su Odluka o završnom računu budžeta grada Zaječara za 2019. godinu, Odluka o drugoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2020. godinu sa Izmenom Kadrovskog plana za ovu godinu, Izveštaj o izvršenju budžeta za prvih šest meseci ove godine i izmena Odluke o pristupanju izradi Plana razvoja grada Zaječara za period 2021. do 2027. godine.

Odbornici će odlučivati i o prestanku važenja odluka donetih na osnovu Zakona o porezu na fond zarada, izmenama i dopunama Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu i unapređivanje životne sredine grada Zaječara za 2020. godinu i o okončanju postupka likvidacije nad Ustanovom za sport “Zaječar” u likvidaciji.

Na dnevnom redu naći če se Predlog Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja za period od 1.1.2019. godine do 31.12.2019. godine Javnog preduzeća “Direkcija za izgradnju” Zaječar – u likvidaciji, kao i Predlog Odluke o konverziji potraživanja Grada Zaječara u udeo Grada Zaječara u kapitalu Društva za prevenciju invalidnosti i radno osposobljavanje invalida „Zaštitna radionica“ D.O.O. Beograd.

Izmene Odluke o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za unapređivanje položaja žena i rodne ravnopravnosti grada Zaječara, Odluka o usvajanju Plana detaljne regulacije za izgradnju stanice za snabdevanje gorivom „Zaječar 1“, Odluka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada Zaječara, neposrednom pogodbom, bez naknade, radi izgradnje ulice Cvetka Cakovića u Zaječaru i izmene i dopune Odluke o komunalnom uređenju na teritoriji grada Zaječara, su među predloženim tačkama.

Pred odbornicima će se naći i Odluka o uniformi i oznakama komunalnih milicionara, Odluka o boji i načinu označavanja vozila i opreme komunalne milicije, izmena Odluke o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim površinama, Odluka o načinu i postupku imenovanja direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Zaječar i Rešenje o imenovanju Komisije za izbor direktora javnih preduzeća.

Na dnevnom redu sednice je i izmena Odluke o snabdevanju vodom za piće na teritoriji grada Zaječara, Rešenje o poveravanju objekata javne namene Javnom komunalnom preduzeću „Vodovod“ Zaječar, izmena Rešenja o prenosu prava korišćenja na seoskim vodovodima, kao i Rešenje o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja i mišljenje ovlašćenog revizora na finansijski izveštaj za 2019. godinu, Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Zaječar za 2019. godinu i izmena Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća “Vodovod” Zaječar.

Pred gradskim parlamentom u ponedeljak će se naći i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Zaječarparking“ na Cenovnik na redovnom održavanju puteva, izveštaji o radu i poslovanju za prošlu i planovi rada za ovu godinu nekoliko zaječarskih preduzeća i ustanova, kao i kadrovske promene u pojedinim upravnim i školskim odborima.

Sednica će biti održana u sali Doma kulture u Kotlujevcu u cilju sprečavanja i suzbijanja bolesti COVID 19. Sva lica koja prisustvuju sednici Skupštine grada Zaječara dužna su da se pridržavaju preventivnih mera u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i ostalim aktima.